خلاصه | ورزش برای دیستروفی عضلانی

خلاصه

از آنجا که هیچ مفهوم دارویی درمانی امیدوار کننده برای دیستروفی عضلانی وجود ندارد ، تمرینات انجام شده به عنوان بخشی از درمان نقش اصلی را بازی می کنند. آنها بیماران را قادر می سازند تا فعالانه کاری در برابر پیشرفت سریع بیماری انجام دهند و کمی کیفیت زندگی را برای خود بدست آورند. تمرین روزمره و همکاری نزدیک با درمانگران و سایر بیماران به بسیاری از آنها قدرت و شهامت بیشتری برای رویارویی با مسیر دشوار بیماری می دهد.