خلاصه | ورزش برای اسپوندیلیت آنکیلوزان

خلاصه

به دلیل تطبیق پذیری از انسداد اسپوندیلیت، پیش بینی دقیق روند بیماری دشوار است. از آنجا که علت آن به طور واضح مشخص نشده و هیچ پادزهر مشخص نیست ، بیماری غیرقابل درمان تلقی می شود. مراقبت های فیزیوتراپی مداوم و سازگاری با زندگی روزمره و همچنین آموزش خوب برای بیماران مبتلا ، زندگی بسیاری با این بیماری را برای بسیاری امکان پذیر می کند.

همانند اکثر بیماری ها ، هرچه زودتر بتوان درمان را شروع کرد ، چشم انداز نتیجه درمانی بهتری خواهد بود. بنابراین اگر علائمی از بیماری مشاهده کردید ، از آنها بخواهید توسط یک پزشک باتجربه بررسی کنند تا در امنیت باشند.