خلاصه | ارگونومی در محل کار

خلاصه

حتی با وجود یک محل کار روی میز ، می توان با ایجاد یک محل کار ارگونومیک و اقدامات متقابل فعال ، از آسیب های ناشی از سالها نشستن جلوگیری کرد یا به حداقل رساند. در حال حاضر در آموزش حرفه ای باید اهمیت بیشتری از نظر Vorbeugung به تغییر رفتار کار دوستانه ، ورزش جبران خسارت و سازوکار مشاغل ارگونومیک داده شود. شرکتهای بزرگتر در حال حاضر متخصصانی را در زمینه طب کار به کار می گیرند و دوره های آموزشی مربوطه را ارائه می دهند. با این اقدامات ، مطمئناً می توان از بسیاری از "بزه کاران" در امان ماند درد و بسیاری از پول می تواند در پس انداز شود سلامت سیستم مراقبت با جلوگیری از عدم وجود کمر در اثر بیماری.