سولفین پیرازون

محصولات

آنتوران کشنده ها در بسیاری از کشورها دیگر فروش ندارند.

ساختار و خواص

سولفین پیرازون (C23H20N2O3S، Mr = 404.5 گرم در مول) یک رنگ سفید است پودر که به میزان کمی در حل می شود آب.

اثرات

سولفین پیرازون (ATC M04AB02) اوریکوزوریک و ضد پلاکت است.

موارد مصرف

  • نقرس
  • پیشگیری مجدد از عمل
  • پیشگیری از ترومبوز