سولفادیمیدین

محصولات

در حال حاضر، داروهای حاوی سولفادیمیدین در بسیاری از کشورها دیگر در بازار وجود ندارد.

ساختار و خواص

سولفادیمیدین (C12H14N4O2S، Mr = 278.3 گرم در مول) یک سولفونامید است. به صورت بلورهای سفید یا سفید وجود دارد پودر و بسیار کم در آن حل می شود آب.

اثرات

سولفادیمیدین (ATCvet QJ01EQ03) ضد باکتری است.

موارد مصرف

بیماری های عفونی باکتریایی (داروی دامپزشکی).