هماتوم ساب دورال: درمان

اقدامات کلی

توانبخشی

  • تن درمانی
  • گفتار درمانی
  • کار درمانی