هماتوم ساب دورال: پیشگیری

برای جلوگیری از هماتوم subdural (SDH) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

هماتوم مزمن ساب دورال

علل رفتاری

  • مصرف مواد مخدر تفریحی
    • سو abuse مصرف الکل (وابستگی به الکل)