کشش عضلات سینه

"بازوی کشیده" از حالت ایستاده ، هر دو بازو را به سمت عقب کشیده بیاورید. شانه را به عمق پایین بکشید. پشت بدن خود سعی کنید کمی دستان خود را بالا بیاورید بدون اینکه زیاد به داخل توخالی وارد شوید و بالاتنه را به سمت جلو هدایت کنید.

این باعث ایجاد کشش در قفسه سینه/ شانه این وضعیت را به مدت 15 ثانیه حفظ کنید و سپس این کار را پس از یک وقفه کوتاه تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید