تقویت کمپرسورهای شانه

"قطار Lat”به حالت ایستاده روی صندلی بنشینید و یک چوب را در هر دو دست بگیرید. چوب را پشت سر خود بکشید سر به سمت شانه هایت تیغه های شانه منقبض می شوند.

پس از آن شما باتوم را پشت سر او هدایت می کنید سر دوباره پشتیبان گیری کنید. در کل 2 بار 15 بار تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید