تقویت قسمت فوقانی بدن

"لاک پشت" به صندلی تکیه داده و تیغه های شانه را به هم بکشید. پا و زانوها روی زمین است. حالا خودت را بساز قفسه سینه و ستون فقرات گردنی به مدت طولانی و کشش را به مدت 10 ثانیه نگه دارید.

اگر فقط پاهای خود را روی زمین قرار دهید ، تمرین دشوارتر خواهد بود. این ورزش عضلات فوقانی پشت را تقویت می کند. دو پاس دیگر دنبال می شود. بازگشت به مقاله