تقویت عضلات گردن

"غبغب”روی زمین دراز کشیده دراز بکشید. ستون فقرات گردنی خود را با انجام یک کشش دهید غبغب. از این حالت پشت خود را بلند کنید سر 3-4 میلی متر.

این وضعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید. در کل تمرین را 3 بار تکرار کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید