ستون فقرات - ورزش 3

"فشار دادن زمین" خود را در حالت خوابیده قرار دهید. در اینجا وزن سر می تواند خاموش شود ، که باعث تسکین اضافی می شود. در هنگام خوابیدن شکاف بین ستون فقرات گردنی و کف را با فشار دادن کل ستون فقرات به تکیه گاه ببندید ، بنابراین باعث کشش و طولانی شدن آن می شوید.

دوباره موقعیت را کوتاه نگه دارید (تقریباً 5-10 ثانیه) و سپس دوباره آزاد کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید.