ستون فقرات - ورزش 2

خم شدن استاتیک: برای تشدید حرکت از ورزش 1 ، می توان فشار کمی روی چانه با دست وارد کرد. بهتر است این کار را با فاصله بین شاخص خود انجام دهید انگشت و انگشت شست این را در گودی زیر پایین قرار دهید لب و بلند کنید ساعد به طوری که با کف موازی باشد (از حرکت های اهرمی جلوگیری می کند).

حالا به آرامی فشار دهید سر در حین حرکت ، موقعیت را برای مدت کوتاهی نگه دارید (تقریباً 5-10 ثانیه) و سپس دوباره آزاد کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید.