ستون فقرات - ورزش 1

پس گرفتن: ایجاد کنید غبغب، بنابراین چانه خود را به سمت خود بیاورید قفسه سینه. این باعث کشیده شدن ستون فقرات گردنی و بزرگ شدن آن می شود کانال نخاعی. موقعیت را برای حدود 10 ثانیه حفظ کنید و 5-10 بار این کار را پس از یک وقفه کوتاه تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید.