تنگی کانال نخاعی - تمرینات 8

چرخش: زانوها را کمی خم کنید ، محکم کنید معده و هر دو بازو را در قسمت بالاتنه قرار دهید. یک وزنه (بطری آب ، دمبل) را در دستان خود بگیرید و هر بار آرنج خود را 90 درجه خم کنید. وزنه ها / دست ها جلوی بدن شما جمع می شوند.

از این موقعیت ، چرخش های کوچک و سریع را انجام دهید. قسمت بالاتنه و لگن می خواهند به شدت بچرخند ، که به دلیل کشش تنه باید از این کار جلوگیری کرد. این تمرین را به مدت 15 ثانیه انجام دهید. به ورزش با ادامه دهید لیست سیاه.