تنگی کانال نخاعی - تمرینات 5

در حالت خوابیده ، کمر را محکم به زمین فشار دهید و فشار دهید معده. زانوها در هوا 90 درجه زاویه دارند. یکی پا سپس تحت کشش شکم کشیده شده و با پاشنه به سمت زمین هدایت می شود (دراز نکشید).

به دنبال آن 10 مرتبه دنبال می شود. سپس تغییر. 30 ثانیه استراحت کنید و دوباره تمام مراحل را تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید.