تنگی کانال نخاعی - تمرینات 4

رول کنید: در حالت خوابیده زانوها را کمی به سمت خود بکشید. این موقعیت می تواند برای چند ثانیه نگه داشته شود یا با حرکات مختصر لرزان تغییر کند. با تمرین بعدی ادامه دهید.