تنگی کانال نخاعی - ورزش 4

شانه های خود را در جهت مخالف یا موازی با بازوهای کشیده از "جلو به بالا" به "عقب پایین" بچرخانید. این کار را تا 20 بار با 3 پاس انجام دهید. بازگشت به مقاله: کانال نخاعی تمرینات تنگی