Spina Bifida ("پشت باز"): درمان

روش های درمانی غیر جراحی متداول

  • کاتتریزاسیون (انحراف ادرار از طریق کاتتر وارد شده به داخل مثانه) اگر اختلال در عملکرد ادرار (تخلیه مثانه) همزمان وجود داشته باشد ، ممکن است استفاده شود. ممکن است از دارو نیز استفاده شود.

کمک های پزشکی

  • در صورت لزوم ، ارتزها (وسایل ارتوپدی که در خارج از بدن به عنوان وسیله پشتیبانی استفاده می شوند) برای توسعه راه رفتن ، کرست ها ، کفش های مخصوص

معاینات منظم

  • معاینات پزشکی منظم

فیزیوتراپی (از جمله فیزیوتراپی)

  • تغییر شکل مفصل: تن درمانی با توجه به Bobath و Vojta برای آموزش حرکت.

روان درمانی

  • در صورت لزوم ، حمایت روانی و اجتماعی از والدین و کودک.
  • اطلاعات دقیق در روانپزشکی (از جمله مدیریت استرس) را می توان از ما دریافت کرد.