Spina Bifida ("پشت باز"): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری (در طی بارداری).

  • غربالگری AFP * (هفته شانزدهم تا هجدهم) بارداری) و یا آزمون سه گانه - روش تشخیص قبل از تولد (تشخیص قبل از تولد) که در آن تلاش می شود تا بر اساس ویژگی های کودک متولد شده نتیجه گیری شود غلظت از سه هورمون (AFP (آلفا فتوپروتئین) ، HCG (گنادوتروپین جفتی انسانی) ، غیر کونژوگه استریول) در خون از زن باردار این آزمایش بین هفته 15 و 20 انجام می شود بارداری.
  • در صورت لزوم ، استیل کولین استراز (ACHE) * - تعیین ACHE در مایع آمنیوتیک، در صورت افزایش مقدار AFP در سرم (> 2.0 ماهانه).

* اگر AFP بالا باشد (> 2.5 میلیمتر) و ACHE مثبت است مایع آمنیوتیک، احتمال وجود نقص لوله عصبی بسیار زیاد است (> 99).