تاکی کاردی سینوسی: پیشگیری

برای جلوگیری از تاکی کاردی سینوسی، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • استفاده از محرک
  • فعالیت بدنی
    • فعالیت بدنی
  • وضعیت روانی - اجتماعی
    • اضطراب
    • تنش ذهنی