بلوک سینواتریال: درمان

اقدامات کلی

  • بررسی داروی دائمی به دلیل تأثیر بالقوه آن بر بیماری موجود.

واکسیناسیون

واکسیناسیون های زیر توصیه می شود:

  • واکسیناسیون آنفولانزا
  • واکسیناسیون پنوموکوک

معاینات منظم

  • معاینات پزشکی منظم

روان درمانی