سیلیمارین (عصاره میوه خار خار): فعل و انفعالات

متوسط ​​وجود دارد فعل و انفعالات بین سیلیمارین و داروهای که در متابولیزه می شوند (متابولیزه می شوند) کبد از طریق سیتوکروم P450 2C9. مصرف همزمان سیلیمارین و اینها داروهای ممکن است تجزیه آنها را کند و اثرات و عوارض جانبی آنها را افزایش دهد. علاوه بر این ، وجود دارد فعل و انفعالات میان خار خار و گلوکورونید شده است داروهای. در این حالت ، ممکن است اثر داروها نیز کاهش یابد. سیلیمارین اثر جزئی دارد استروژن ها با کاهش اثربخشی اینها هورمون. اثر از کلسترول-داروهای کم مصرف نیز ممکن است با مصرف همزمان سیلیمارین کمی مختل شوند. اینها فعل و انفعالات ممکن است در دوزهای 140 میلی گرم سیلیمارین یا 5 گرم تا 10 گرم خار خار. بنابراین ، به دلیل دوز بالا ، این تعاملات از نظر بالینی کمتر مرتبط هستند.