سیلیکون: وضعیت تأمین

هیچ داده ای برای دریافت نماینده وجود ندارد سیلیکون مصرف در جمعیت آلمان. به همین ترتیب ، هیچ توصیه ای از DGE برای مصرف روزانه وجود ندارد سیلیکون.بنابراين ، متأسفانه ، هيچ اظهارنظري در مورد وضعيت عرضه با آن نمي توان انجام داد سیلیکون در جمعیت آلمان.