سیلیکون: فعل و انفعالات

برهم کنش سیلیکون با سایر عناصر ریز مغذی (مواد حیاتی):

آلومینیوم

افزایش دفع کلیه آلومینیوم پس از بالا مشاهده شد سیلیکون مصرف

فیبر رژیمی

علاوه بر سن ، جنس و فعالیت غدد درون ریز ، فیبر در رژیم غذایی محتوا نیز برای مهم است سیلیکون جذب. طبیعی سیلیکون جذب فقط حدود 4٪ است. بیشتر سیلیکون جذب شده در رژیم غذایی از مدفوع بدون استفاده دفع می شود.