عوارض جانبی | چنار Ribwort

اثرات جانبی

هیچ کس در دوز طبیعی نمی ترسد.