عوارض جانبی | مارچوبه

اثرات جانبی

هیچ نگرانی در مورد عوارض جانبی در دوز طبیعی وجود ندارد.