تمرین برخورد با شانه 1

"حلزون دوسر - وضعیت انتهایی "از حالت شروع ، هر دو بازو به آرامی و به صورت کنترل شده به سمت بدن نزدیک می شوند قفسه سینه. پس از رسیدن ، وزن در دست ها به آرامی در برابر جاذبه به حالت اولیه برمی گردد. هنگام خم شدن ، بازدم را انجام دهید و هنگامی که دم کنید کشش. این کار را با 15 پاس 3 بار تکرار کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید