تمرین برخورد با شانه 1.1

"حلزون دوسر - موقعیت شروع »کمی خم و پهن بایستید. تنش خود را معده و بالای بازوها را نزدیک بدن خود نگه دارید. بازوها در حالت شروع تقریباً کاملاً کشیده شده اند. در هر دو دست شما وزنه دارید ، که می توانید 3 بار با هر بار تکرار 15 بار آن را بالا بیاورید. با تمرین بعدی ادامه دهید: ”حلقه دو سر - وضعیت انتهایی