دایره های شانه و گردن

"شانه- گردن حلقه ها "بگذارید بازوها به کنار بدن آویزان شوند. شانه ها را به سمت جلو بکشید و سپس به آرامی به عقب دایره کنید - پایین. به جلو نگاه کنید و بالاتنه را صاف نگه دارید.

به خصوص هنگامی که شانه ها به عقب کشیده می شوند ، استرنوم صاف می شود شانه ها را 15 بار به عقب دور بزنید. نیازی نیست که شانه ها را به طور موازی حلقه کنید ، اما می تواند جبران کننده نیز باشد. با تمرین بعدی ادامه دهید