جمع کردن شانه

"شانه جمع کردن”کنار میز بنشینید یا بایستید و کامل را قرار دهید ساعد بر روی آن. شانه بالا کشیده نمی شود. قسمت بالای بدن شما راست است ، شانه ها به عقب کشیده شده اند.

خود را فشار دهید ساعد محکم در پد قرار گرفته و تنش را برای 5-10 ثانیه نگه دارید. عضلات زیر بغل خود را احساس خواهید کرد. این کار را 5 بار تکرار کنید. تمرین بعدی را ادامه دهید