زونا (هرپس زوستر): تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است تب خال زوستر (دودکش).

سابقه خانوادگی

  • سلامت عمومی بستگان شما چگونه است؟

تجزیه و تحلیل اجتماعی

جاری تاریخچه پزشکی/ سابقه پزشکی سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

  • چه مدت ضایعات پوستی (با تشکیل وزیکول) وجود دارد؟
  • ضایعات پوستی کجاست؟
    • صورت*
    • تنه
  • چه مدت درد وجود دارد؟
  • چگونه می توان درد را مشخص کرد؟
  • آیا شکایت دیگری دارید؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

self anamnesis شامل. anamnesis دارو

تاریخچه دارو

* اگر به این سوال با "بله" پاسخ داده شده باشد ، مراجعه فوری به پزشک لازم است! (داده بدون تضمین)