کیف چوپان: اثر و عوارض جانبی

کیف چوپان گیاه ، هنگام تزریق به صورت تزریقی ، به عنوان مثال هنگام تزریق به داخل رگها ، دارای خون اثر کاهش فشار در دوزهای پایین ، اما فشار خونافزایش اثر در دوزهای بالاتر علاوه بر این ، گیاه منجر به افزایش می شود قلب میزان (تقویمی مثبت) و قلبی استحکام (اینوتروپی مثبت) و همچنین افزایش انقباض رحم (انقباض رحم).

اثر هموستاتیک موضعی در مشاهده شده است عصاره ها این گیاه ، احتمالاً به دلیل یک پپتید خاص است. اثرات ضد التهابی و ادرارآوری نیز در مطالعات حیوانی نشان داده شده است. با این حال ، یک توضیح تأیید شده درباره اثرات مشاهده شده بالینی در حال حاضر وجود ندارد.

کیف چوپان: عوارض جانبی

اثرات جانبی، فعل و انفعالات با داروهای دیگر ، و موارد منع مصرف تاکنون شناخته نشده است.