خارش پوست سر (خارش کاپیتوس)

خارش سر (مترادف: خارش پوست سر ، سر خارش؛ خارش پوست سر خارش پوست سر ICD-10 L29.9: خارش ، مشخص نشده) ، یعنی خارش پوست سر ، ممکن است یکی از علائم بیماری های مختلف باشد (به بخش "تشخیص افتراقی" مراجعه کنید).

دوره و پیش آگهی: روند و پیش آگهی به علت بیماری بستگی دارد. در صورت ادامه علائم ، ارزیابی پزشکی لازم است.