خارش پوست سر (خارش کاپیتس): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی

  • بررسی قارچ شناختی (میکروسکوپی در صورت لزوم ، فرهنگی) مواد از حاشیه کانون های پوسته پوسته شدن ، پوست خراش ، مو و غیره