قایقرانی با Theraband

"قایقرانی با ترابند”یک تراباند را به دسته در یا پنجره وصل کنید. کمی خمیده بایستید و باند را در دو انتهای آن نگه دارید. آرنج ها در سطح شانه به صورت پهلو زاویه دار هستند.

پشت دستها به سمت بالا قرار دارند و در همان سطح آرنج قرار دارند. ستون فقرات گردنی و ستون فقرات قفسه سینه صاف می شود. حالا آرنج ها را به عقب حرکت دهید و فلپ ها را به هم بکشید.

این امر باعث بالا رفتن سطح استرنوم حتی بیشتر. شانه ها را نباید تا گوش بالا برد. دستها به سمت بیرون کشیده نمی شوند بلکه به سمت عقب کشیده می شوند قفسه سینه در سطح آرنج. تکرارهای 3 * 15 را انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید