قایقرانی ایستاده با Theraband

"قایقرانی ایستاده در حالی که زانوها را کمی خم کرده ، به پهلو باز کنید. رفع a ترابند دور دستگیره پنجره. انگار که هستید ، هر دو انتهای خود را در ارتفاع شانه به عقب بکشید قایقرانی.

بالاتنه شما با بلند کردن بدن خود به طور فعال صاف می شود استرنوم و شانه های خود را به عقب / پایین بکشید. هر کدام دو ست 15 تکراری انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید