پارگی روتاتور کاف - تمرین 7

پروانهمعکوس: رفع کنید ترابند در دستگیره درب قرار گرفته و هر دو سر را هر یک با یک دست بگیرید. با لگن پهن بایستید و کمی زانو بزنید. حالا بکشید ترابند با بازوهای کشیده در ارتفاع شانه در هر دو طرف به طور همزمان به عقب ، به طوری که تیغه های شانه یکدیگر را لمس می کنند.

شما همچنین می توانید ترابند به جای ثابت کردن آن در دسته در ، جلوی بدن خود را در هر دو انتها قرار دهید. هر کدام 2 پاس با 15 تکرار انجام دهید. بازگشت به مقاله روتاتور کاف تمرینات