پارگی روتاتور کاف - تمرین 6

چرخش داخلی با تثبیت: ترابند دور دستگیره در و غیره قرار می گیرد و در دستان نگه داشته می شود. بازو بالا، شانه ای که در حال آموزش است ، در مقابل بالاتنه قرار دارد و در آرنج 90 درجه خم می شود.

در برابر کشش چرخش کنید ترابند اکنون به درون کنترل می شود. هر کدام 2 پاس با 15 تکرار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید.