پارگی روتاتور کاف - تمرین 2

شانه خارج از چرخش قبل از خم شدن: از خم شدن زانو در حالی که بالاتنه کمی به جلو متمایل است ، بازوها به ارتفاع شانه هدایت می شوند و آرنج ها در 90 درجه خم می شوند. از این حالت می توان بازوها را در حالی که به سمت بالا و عقب هستند چرخاند بازو در هوا بی حرکت می ماند. هر کدام 2 پاس با 15 تکرار انجام دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید.