پارگی روتاتور کاف - تمرین 1

چرخش بیرونی شانه: بازوها در برابر بدن نگه داشته می شوند ، آرنج ها 90 درجه خم می شوند و در مقابل آنها قرار می گیرند قفسه سینه. آنها را در طول کل تمرین ثابت نگه دارید. بازوها به سمت بیرون و عقب چرخانده می شوند ، تیغه های شانه منقبض می شوند.

در طول تمرین مهم است که آرنج ها روی بدن بمانند. هر کدام 2 پاس با 15 تکرار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید.