Rotator Cuff Rapture - تمرین 4

La ترابند با یک دست روی مفصل ران نگه داشته می شود ، یا با یک پا روی زمین ثابت می شود. انتهای دیگر توسط دست مخالف نگه داشته می شود. از مفصل ران راست جلو ، بازو به آرامی کشیده شده است (یعنی کاملاً از داخل رانده نشده است) و از بالا به سمت بالا و خارج حرکت می کند سر، انگار که به چیزی بالای سر خود رسیده اید.

در موقعیت نهایی حرکت به طور مختصر برگزار می شود و سپس به آرامی آزاد می شود. هر کدام 2 پاس با 15 تکرار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید