ریشه گل رز (Rhodiola Rosea): تعاملات

مطالعات in vitro نشان می دهد که ترکیبات ریشه گل سرخ عصاره اثرات مهاری بر فعالیتهای مختلف آنزیمی دارد (به عنوان مثال ، CYP3A4 ، CYP19). CYP3A4 برای متابولیسم (متابولیسم) استفاده می شود داروهای و CYP19 سنتز استروژن را کاتالیز می کند. تداخلات با داروهای و غذا امکان پذیر است ، اما تاکنون در مطالعات حیوانی یا انسانی مشاهده نشده است. بنابراین ، به دلیل کمبود داده ، هیچ فعل و انفعالات شناخته شده اند