ریبوفلاوین (ویتامین B2): گروه های خطرناک

گروه های در معرض خطر کمبود ویتامین B2 شامل افراد با

یادداشت در مورد وضعیت تأمین (مطالعه ملی مصرف II 2008).

20٪ از مردان و 26٪ از زنان به میزان توصیه شده در روز نمی رسند.