جداشدگی شبکیه (Ablatio Retinae)

In جداشدگی شبکیه (مترادف: Ablatio retinae ؛ Ablatio retinae با شبکیه نکروز؛ Ablatio retinae با pseudoaphakia ؛ Ablatio retinae با نکروز شبکیه ؛ Ablatio retinae به دلیل کشش ؛ Ablatio retinae exsudativa؛ Ablatio retinae exsudativa همراه با تومور ؛ Ablatio retinae با سوراخ شبکیه ؛ Ablatio retinae با سوراخ نعل اسبی ؛ Ablatio retinae با سوراخهای متعدد ؛ Ablatio retinae با نقص شبکیه ؛ Ablatio retinae با اشک اورار ؛ Ablatio retinae با نقص شبکیه ؛ Ablatio retinae با پارگی غول پیکر (نه اشک اورار) ؛ Ablatio retinae با پارگی ؛ شبکیه چشم Ablatio با سوراخ گرد ؛ Ablatio retinae non sanata؛ Ablatio retinae بدون نقص شبکیه ؛ Ablatio retinae بدون نقص شبکیه ؛ Amotio retinae؛ کیست بلسیگ-ایوانوف ؛ التهابی ablatio retinae exsudativa ؛ سوراخ شبکیه ؛ سوراخ نعل اسب؛ سوراخ نعل اسب شبکیه ؛ پارگی نعل اسب شبکیه بدون جداشدگی شبکیه؛ پارگی نعل اسب شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ جداشدگی شبکیه؛ جدا شدن شبکیه با نقص ؛ جدا شدن شبکیه با پارگی شبکیه ؛ جدا شدن شبکیه بدون پارگی شبکیه ؛ نقص شبکیه ؛ سوراخ شبکیه ؛ قطعه شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ پارگی نعل اسب شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ سوراخ شبکیه ؛ pseudocyst شبکیه ؛ پارگی شبکیه ؛ پارگی شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ سوراخ گرد شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ جدا شدن کشش شبکیه ؛ کیست انگلی شبکیه ؛ کیست انگلی شبکیه ؛ ablatio شبکیه مداوم بعد از عمل ؛ vitreoretinopathy تکثیری با جدا شدن شبکیه ؛ vitreoretinopathy تکثیر کننده با جدا شدن شبکیه ؛ جداشدگی شبکیه؛ جدا شدن شبکیه با نقص ؛ جدا شدن شبکیه بدون پارگی شبکیه ؛ نقص شبکیه ؛ سوراخ شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ سوراخ شبکیه با جدا شدن شبکیه ؛ سوراخ شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ سوراخ شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ کیست شبکیه ؛ سودوسیست شبکیه ؛ پارگی شبکیه با جدا شدن شبکیه ؛ پارگی شبکیه با جدا شدن شبکیه ؛ پارگی شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ سوراخ شبکیه بدون جدا شدن شبکیه ؛ پارگی شبکیه ؛ Retinoschisis؛ Retinoschisis با لایه های لایه دار ؛ شبکیه چشم روگماتوژن ؛ شبکیه amotio rhegmatogenous ؛ سوراخ شبکیه گرد ؛ سوراخ شبکیه گرد ؛ Schisisablatio؛ سالخوردگی retinoschisis؛ برداشتن سروز شبکیه بدون پارگی شبکیه ؛ برداشتن سروز شبکیه بدون پارگی شبکیه ؛ برداشتن سروز شبکیه ؛ برداشتن سروز شبکیه بدون پارگی شبکیه ؛ برداشتن سروز شبکیه ؛ برداشتن سروز شبکیه بدون پارگی شبکیه ؛ برداشتن کششی در برداشتن شبکیه قدیمی ؛ برداشتن کشش شبکیه ؛ برداشتن کشش شبکیه ؛ برداشتن کشش شبکیه ؛ پارگی تروماتیک شبکیه با جدا شدن شبکیه ؛ پارگی تروماتیک شبکیه با جدا شدن شبکیه ؛ پارگی تروماتیک شبکیه بدون جدا شدن ؛ سندرم افیوژن Uveal ؛ کیست ora serrata؛ ICD-10-GM H33 ،-: جداشدگی شبکیه و پارگی شبکیه) جداشدگی جزئی یا کلی عصب عصبی (قسمتهای داخلی شبکیه چشم) از لایه تأمین کننده آن ، رنگدانه شبکیه اپیتلیوم (pars pigmentosa ، RPE). جدا شدن شبکیه چشم یک اورژانس چشم پزشکی است! می توان بین شکل اولیه و ثانویه (به دلیل بیماری های دیگر) تفاوت قائل شد جداشدگی شبکیهبه علاوه بر این ، اشکال زیر جداشدگی شبکیه را می توان تشخیص داد:

  • شکل برون زا یا سروز (جدا شدن سروز شبکیه) - جدا شدن شبکیه ناشی از نفوذ مایعات مانند خون یا مایع سروزی بین شبکیه و اپیتلیوم.
  • فرم روگماتوژن (جدا شدن رتماتوژن شبکیه) - جدا شدن شبکیه در نتیجه پارگی شبکیه رخ می دهد.
  • فرم کششی (کشش Ablatio retinae) - جدا شدن شبکیه ناشی از کشش.
  • شکل مرتبط با تومور (تومور Ablatio retinae).

شایع ترین آن جداشدگی رگماتوژن (مربوط به اشک) شبکیه است که می تواند به عنوان مثال در اثر ضربه به چشم ایجاد شود. به عنوان یک شکل خاص ، Ablatio retinae falciformis congenita ممکن است در نوزادان نارس ایجاد شود. اوج فراوانی: این بیماری عمدتاً بین دهه 5 تا 7 زندگی رخ می دهد. شیوع (بروز بیماری) 0.4 ((در آلمان) است. میزان بروز (فراوانی موارد جدید) حدود 1 بیماری در هر 10,000 نفر جمعیت در سال است (در آلمان). دوره و پیش آگهی: اگر شبکیه همراه با سلولهای عصبی و گیرنده های نوری (گیرنده های نور) دیگر از طریق تماس با رنگدانه تامین نشود اپیتلیوم، از دست دادن جبران ناپذیر عملکرد ممکن است رخ دهد. میزان بستگی به مدت زمان و میزان جدا شدن شبکیه در زمان تشخیص دارد. در بدترین حالت ممکن است چشم کور شود. اگر شبکیه مجدداً با جراحی وصل شود ، پس از هفته ها تا ماه ها می توان بهبود را بدست آورد.