شکستگی شعاع: آزمایش و تشخیص

تشخیص آزمایشگاهی - با در نظر گرفتن سن و بیماری های همراه با آن - فقط در صورت اقدام جراحی لازم است.