هاری: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

تشخیص مستقیم یا غیرمستقیم "بیماری هاری ویروس ”تا آنجا که شواهد نشان دهنده عفونت حاد است ، براساس قانون محافظت در برابر عفونت (IfSG) قابل گزارش است.