هاری: معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

  • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ به علاوه:
    • بازرسی (مشاهده).
      • پوست، غشاهای مخاطی و صلبیه (قسمت سفید چشم).
    • بازرسی از زخم [واکنشهای موضعی در زخم گزش مانند خارش ، سوزش، افزایش حساسیت به درد].
  • معاینه عصبی - از جمله آزمایش رفلکس ، ارزیابی عضله استحکامو غیره [اسپاسم عضلات اندام ها یا تنه؟ ، اسپاسم حلق با ترشح بزاق شدید؟]

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.