پیریدوکسین (ویتامین B6): فعل و انفعالات

تداخلات پیریدوکسین (ویتامین B6) با سایر عناصر ریز مغذی (مواد حیاتی):

ویتامین B12 ، ویتامین B6 و اسید فولیک

متابولیسم هموسیستئین، که نقشی واسطه ای در متابولیسم ایجاد می کند گوگرد-انتقال اسیدهای آمینه، نمونه ای از وابستگی متقابل مواد حیاتی را برای بهینه سازی یا حفظ عملکردهای فیزیولوژیکی و در نتیجه فراهم می کند سلامت. افراد سالم می توانند هوموسیستئین را به دو روش زیر متابولیزه کنند:

در نتیجه ، مقدار هموسیستئین در خون توسط سه تنظیم می شود ویتامین ها: اسید فولیک, ویتامین B12 و ویتامین B6.