ابر تورم ریوی (آمفیزم): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • شمارش خون کوچک
  • شمارش دیفرانسیل خون
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • خون تجزیه و تحلیل گاز (BGA) - در صورت شک به نارسایی تنفسی (ضعف تنفسی).
  • خلط عیب یابی - در مواردی که به تشدید مشکوک باشد (معمولاً وخیم تر شدن علائم قبلی) بیماری مزمن).